2011

[ besökare online ]
Tidningsproduktion

TIDSKRIFT — info från PRV
En tidskrift är en form av periodisk skrift. Med periodisk skrift menas en tidning, tidskrift eller annan tryckt skrift samt de löpsedlar och bilagor som hör till. Skriften ska komma ut minst fyra gånger per år under samma titel.

Hjälp med ansökan om utgivningsbevis
Varför?

Vilka?
Hur?
Hur lång tid?
Förnyelse och ändring

Återkallelse av utgivningsbevis
Utgivningsbevis och titeländringar

Pliktexemplar
ISSN-nummer
Posttidning
Lagar ocg regler


Informativa utvecklar och producerar tidningar på uppdrag av företag, myndigheter och organisationer.


Kärt barn har många namn: kundtidning, marknadstidning, uppdragstidning. Kundtidningen en av de viktigaste kommunikationskanalerna ett företag har att tillgå. Den läses och sparas längre än annonser och traditionell direktmarknadsföring. En bra kundtidning ger företaget ett ansikte externt och internt, förstärker varumärket, skapar försäljning och ökar kundernas lojalitet.I en undersökning bland svenska företag som Research International gjort på uppdrag av MTA – Marknadstidningsakademin uppger 37 procent att kundtidningen är den mest lönsamma kommunikationskanalen. Också internationella undersökningar ger kundtidningen goda vitsord. En undersökning beställd av The Association of Publishing Agencies i England gav bland annat följande resultat:

• Läsare av kundtidningar är mer benägna än andra att köpa produkter från det företag som tidningen representerar.

• Drygt hälften av kundtidningsläsarna är mer benägna att köpa en produkt de känner igen från en kundtidning.

• Läsarna föredrar kundtidningen framför andra former av marknadsföring

• Medvetenheten om märkesnamn är större bland dem som läser kundtidningar än de som inte läser.

• De läsare som exponerades för kundtidningen har en bättre uppfattning om det representerade företagets profil.

• 80 procent av läsarna finner nöje i att läsa kundtidningar.